З А П О В Е Д № РД-09-224/02.12.2021 г.

НАРЕЖДАМ:

Промяна в графика на учениците в комбинирана форма на обучение както следва:
  1. Учебните часове, които са в графика на учениците от IXа, Ха, ХIа и XIIа клас, комбинирана форма на обучение за 2.11.2020 г. да се включват в графика за втория учебен срок за 8.02.2020 г. Графикът с учебните часове, включени в Списък –Образец
  2. 1  за  втория  учебен  срок    да се изработи с начална дата 9.02.2020 г. от комисия, посочена в заповед №РД-09-225/02.12.2020 г. 
  1. Учебните часове, които са в графика на учениците от IXа, Ха, ХIа и XIIа клас, комбинирана форма на обучение за 22.12.2020 г. и 23.12.2020 г. да се проведат на 1.02.2021 г. и 2.02.2021 г. както следва:
 

1.02.2021 г.

клас

учебен предмет

преподавател

Х а клас, комбинирана форма

8 час

География и икономика

Светла Илиева

XI а клас, комбинирана форма

3 час

Педагогика

Евелина Касабова

XIIа клас, комбинирана форма

4 час

Педагогика

Евелина Касабова

5 час

Педагогика

Евелина Касабова

6 час

Свят и личност

Евелина Касабова

7 час

Свят и личност

Евелина Касабова

2.02.2021 г.

клас

учебен предмет

преподавател

Х а клас, комбинирана форма

0 час 12.40 -13.20

Физика и астрономия

Лилянка Недева

6 час

Химия и ООС

Марияна Петрова

7 час

Икономика

Диана Михалева

8 час

История и цивилизации

Иван Занов

XI а клас, комбинирана форма

6 час

ТМКП

Теменужка Петрова

7 час

ТМКП

Теменужка Петрова

XIIа клас, комбинирана форма

4 час

Физиология и физиология на физическите упражнения

Теменужка Петрова

5 час

Физиология и физиология на

физическите упражнения

Теменужка Петрова

ГРАФИЦИ за провеждане на редовна изпитна сесия за учебната 2020/2021година 

за определяне на годишни оценки на учениците в самостоятелна форма на обучение:              
 Владимир Валентинов Славов, ученик в самостоятелна форма - ХII а клас
 Миглена Красимирова Маринова  , ученичка в самостоятелна форма – XI a клас
 Никола Николов Чальов, ученик в самостоятелна форма – X a клас
 Мария-Йоана Божидарова Иванова, ученичка в самостоятелна форма – X a клас
 Айлин Гюрчан Мехмед, ученичка в самостоятелна форма – VIII a клас
 Бирсез Маргаритов Демиров, ученик в самостоятелна форма – VIII a клас
 Мелиса Нургюл Шефкъ, ученичка в самостоятелна форма – VIII a клас
Дневно разписание СУ "ДРЪСТЪР"
Седмична програма СУ "ДРЪСТЪР" за I срок. 
Седмична програма СУ "ДРЪСТЪР", на учениците в комбинирана форма на обучение, за I срок. 
 График за контролни и класни работи СУ "ДРЪСТЪР",за I срок. 
 График учители консултации СУ "ДРЪСТЪР",за I срок. 
 График приемно време на учители и треньори СУ "ДРЪСТЪР",за I срок. 

Заповед дати за провеждене на олимпиади

Заповед дати за провеждене на държавни изпити по теория на професията и специалността

Заповед дати за провеждене на национално външно оценяване

Заповед дати за провеждене на държавни зрелостни изпити

Заповед график учебно време

 

архив

2019/2020

2018/2019  

  • Popular
  • Comments
  • Tag
: