ПРОЕКТИ

НП "С грижа за всеки ученик - Модул 2"

 Национална програма «С грижа за всеки ученик», Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“;

 

 

НП "С грижа за всеки ученик"

Национална програма "С грижа за всеки ученик"

модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“;

 

 

"Ученически практики"

 

 • Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

  Настоящата схема е разделена на два проекта:

  Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”;
  Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”. Проектите съответстват на стратегическата цел на Оперативната програма подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Вписват се в целите на приоритетната ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”, като допълва и разширява действието на сега съществуващите в Република България политики за ученически и студентски практики.

  Проектът "Ученически практики" има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

  1. Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
  2. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
  3. Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
  1. Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
  2. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
  3. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

  Общинско спортно училище "Дръстър", гр. Силистра през учебната 2014/2015 г.  участва в проекта "Ученически практики" с 18ученици от IX и X  клас обучаващи се по професиите "Помощник-треньор", специалност "Спорт", спортове: борба-свободен стил, плуване, спортна стрелба, лека атлетика, джудо и футбол и "Организатор на спортни прояви и първенства". Партньори на училището за провеждането на практика са спортните клубове на територията на Община Силистра: СНЦ ФК " Раковски-2005", СК "Снайпер-92", ЛСК "Олимп-97", СК "Добруджански юнак-96" , Плувен клуб "Доростол" и ССККЕ "Багаин". Практиката е с продължителност 240 ч. и се провежда в реална работна среда на спортните бази на клубовете-партньори на училището по проекта.

  Екип по проекта при ОСУ "Дръстър":

  1. Функционален експерт организатор ученически практики: Петър Цветков, директор

  2. Консултант за избор на практика: Галя Илиева, пом.-директор, учебна дейност

  3. Наблюдаващи учители:

  3.1. Ивайло Желязков, учител теоретично обучение

  3.2. Мирослав Върбанов, учител спортна подготовка

  3.3. Стефан Стефанов,  учител спортна подготовка

  3.4. Христо Бончев, учител спортна подготовка

  3.5. Теменужка Петрова, младши учител, теоретично обучение

  4.Наставници:

  4.1. Лидия Костадинова, ЛСК "Олимп-97", гр. Силистра

  4.2. Цветан Цвятков, ССКЕ "Багаин", гр. Силистра

  4.3. Кольо Колев, СНЦ ФК "Раковски-2005", гр. Силистра

  4.4. Иван Касчийски, СК "Снайпер-92", гр. Силистра

  4.5. Любомир Николов, СК "Добруджански юнак - 96", гр. Силистра

  4.6. Пенчо Великов, Плувен клуб "Доростол"

   Снимки от ученическите практики 

  За повече информация посетете сайта на проекта

Участвам и променям!

Учебната 2011/2012 г. - Година на социалните и граждански компетентности

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ!

1. Общо представяне на училищната програма по НК "Участвам и променям!"

1.1. Училищни акценти
1.1.1 Физическо здраве

 • Здравословно хранене;
 • Физическа активност и спорт;
 • Полова и сексуална култура.

1.1.2 Психично здраве

 • Превенция на злоупотребата с вещества –алкохол, тютюнопушене и наркотици;
 • Толерантност към различието;
 • Превенция на рисково поведение – трафик на хора.

1.1.3. Социално благополучие

 • Гражданска култура и участие;
 • Ученическо самоуправление;
 • Съвременни форми на комуникация, интернет и социалните мрежи.

Мотивите ни за избор на  темите  от физическо здраве, психично здраве и социално благополучие са свързани със:

 • Спецификата на училището, в което се провежда обучение по шест вида спорт и връзката с хранене  при спорт и физически натоварвания. Как да се храним? Какво е необходимо на организма при физически натоварвания? 
 •  Многото заплахи  за здравето на учениците – насилие, лош пример, транспорт, криворазбрана престижност, семейни и социални конфликти, наркотици, алкохол, тютюнопушене, порнография, увеличаване броя на респираторните хронични заболявания. Все по-тревожен става проблема с липсата на здравословни навици и познания към храненето.

Младите хора във възрастта 11 - 18г. започват да мислят независимо, имат потребност да обогатят своя опит и са склонни да поемат рискове. За тази възрастова група е характерно намаляването на стеснителността, изграждане на система от ценности, разширяване на интелектуалните интереси. Младите хора все по-често се нуждаят да разбират себе си и приятелите си, да развият своите умения и способности в общуването, да разговарят по въпроси за сексуалността, тютюнопушенето, наркотиците и  здравословното хранене.

1.2. Цели на училището за едногодишния период:
1.2.1. Да се  формират навици  у учениците за водене на здравословен начин на живот, свързан с правилното хранене и физическата активност;
1.2.2. Да се създадат  и развият  у учениците умения за вземане на решения, начин на общуване, приемане на различията в другите, поемане на отговорност, инициативност и перспективно мислене;
12.3. Да се разшири сътрудничеството със  семейството и институциите  в тяхната съвместна грижа за подрастващите.

 1.3. Екип за организация:

 • Галя Илиева, пом. директор по учебна дейност;
 • Иван Занов, главен учител;
 • Евелина Касабова, старши учител по география и икономика и философски цикъл;
 • Габриела Йорданова, старши учител по химия и опазване на околната среда;
 • Симеон Колев, старши учител по спортна подготовка;
 • Лидия Костадинова, учител по спортна подготовка;
 • Ивелина Русева, фелдшер.

2. Дейности

2.1. Привличане на родителите, обществеността, медийно отразяване
За популяризирането и документирането на различните дейности по кампанията ще се извърши следното:

  Информационно табло на първия етаж в училищната сграда, върху което ще се отразяват проведените дейности, за целта ще се отразява документално всяка дейност в  снимков материал;
 • Отразяване на проведените дейности в сайта на училището;
 • Публикации във в. Силистренски бряг;
 • Публикации в училищния вестник издаван традиционно във връзка със 17 май – Денят на българския спорт.

План за дейностите по училищната кампания "Участвам и променям" - 2011 - 2012 г. 

дейност

тематично направление (от  т. 9 на рамката на кампанията)

вид дейност

прогнозно време на провеждане (месец, година)

прогнозен брой включени ученици

бр. други участници (учители, родители, общественици и др.)

1

Отразяване на дейностите по училищната кампания  "Участвам и променям" в сайта на училището 

всички направления 

медийно отразяване (по т. 7 от рамката) - училищен сайт

периодично
01.XI.2011 г. -
30.V.2012 г.

2

2

2

Публикации във в. Силистренски бряг за проведените дейности по кампанията 

всички направления 

медийно отразяване (по т. 7 от рамката) - местни медии

периодично
01.XI.2011 г. -
30.V.2012 г.

3

2

3

Занятие в часа на класа  - беседи на теми: "Тютюнопушене или здраве" и  "Наркотиците - избирай сам"

„Психично здраве” - т.9.2

Час на класа

първа седмица на м. ХІ. 2011 г.

190

9

4

Изготвяне на постери за отбелязване Международния ден за правата на човека 

"Социално благополучие" - т.9.3

занимания и изяви на извънкласна форма (СИП, кръжк, клуб, отбор и др.) - клуб "Аз общувам със света"

10.XII.2011 г. 

40

3

5

Толерантност към различните - интегриране на децата със СОП в училище

„Психично здраве” - т.9.2

квалификационна дейност

м. XII.2011 г.

24

26

6

Информационна кампания във връзка с 1 декември - Световния ден за борба със СПИН  

“Физическо здраве” - т.9.1

училищна дейност (по т. 5 от рамката) 

01.XII.2011 г. 

40

3

7

Занятие в часа на класа  - беседи на тема: " Здравословното хранене"

“Физическо здраве” - т.9.1

Час на класа

втора седмица на м.І. 2012 г.

190

9

8

Групово занимание "Съдебен процес" 

"Социално благополучие" - т.9.3

училищна дейност (по т. 5 от рамката) - групово занимание 

м. III. 2012 г. 

29

1

9

Патронен празник на училището

всички направления 

училищна дейност (по т. 5 от рамката) - тържество 

30.III.2012 г.

190

50

10

Национален форум за обсъждане на опита и бъдещето на гражданското образование -  “Гражданското образование – успехи и провали, поуки и възможности” - домакин и организатор - РИО - Силистра

всички направления

участие в национална дейност

края на ІІІ - началото на ІV. 2012 г.

 

1

11

Ученическо самоуправление 

"Социално благополучие" - т.9.3

дейност на ученическия съвет

09. V. 2012 г. 

24

1

12

Дни на предизвикателството 

"Физическо здраве"
- т.9.3

участие в национална дейност (конкурси, игри и пр.)

м. V 2012 г. 

190

32

13

Състезание "Лъвски скок" 

"Физическо здраве"
- т.9.3

училищна дейност (по т. 5 от рамката) - спортен празник

17.V.2012 г.

190

32

14

Крос в памет на Преслав Стоянов 

"Физическо здраве"
- т.9.3

училищна дейност (по т. 5 от рамката) - спортен празник

17.V.2012 г.

190

32

15

Занятие в часа на класа
Дебат на тема: "Има ли място книгата в епохата на глобалните технологии?"

"Социално благополучие"

Час на класа

трета седмица на м. V. 2012 г.

190

8

16

Публикации за проведените дейности в училищния вестник 

всички направления

медийно отразяване (по т. 7 от рамката) - училищен вестник

вторта седмица на м.V.2012 г.

5

16

17

Техника и тактика на футболната игра 

"Физическо здраве"
- т.9.3

открити уроци

м.V.2012 г.

60

26

Проект "„Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи”"

Проект „Консорциум „ДИКОН – БЧК“ „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи”

Проект "Успех" 2011-2012

 С началото на втория учебен срок на учебната 2011/2012 година, започва изпълнението на най - мащабния проект по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора", BG 051РО001 – 4.2.05 , реализирана по ОП РЧР. Проектът е наречен "Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти" УСПЕХ и е насочен към всички държавни и общински училища у нас, включително и Общинско спортно училище "Дръстър", гр. Силистра. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката, а самите училища трябваше да кандидатстват по определен ред, за да включат учениците и учителите в различни извънкласни дейности, които ще се финансират чрез проекта. Периодът на изпълнението му - настоящата учебна година и следващите 2 учебни години.

Прочети още: Проект "Успех" 2011-2012

 • Popular
 • Comments
 • Tag
: