• Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

  Настоящата схема е разделена на два проекта:

  Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”;
  Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”. Проектите съответстват на стратегическата цел на Оперативната програма подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Вписват се в целите на приоритетната ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”, като допълва и разширява действието на сега съществуващите в Република България политики за ученически и студентски практики.

  Проектът "Ученически практики" има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

  1. Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
  2. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
  3. Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
  1. Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
  2. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
  3. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

  Общинско спортно училище "Дръстър", гр. Силистра през учебната 2014/2015 г.  участва в проекта "Ученически практики" с 18ученици от IX и X  клас обучаващи се по професиите "Помощник-треньор", специалност "Спорт", спортове: борба-свободен стил, плуване, спортна стрелба, лека атлетика, джудо и футбол и "Организатор на спортни прояви и първенства". Партньори на училището за провеждането на практика са спортните клубове на територията на Община Силистра: СНЦ ФК " Раковски-2005", СК "Снайпер-92", ЛСК "Олимп-97", СК "Добруджански юнак-96" , Плувен клуб "Доростол" и ССККЕ "Багаин". Практиката е с продължителност 240 ч. и се провежда в реална работна среда на спортните бази на клубовете-партньори на училището по проекта.

  Екип по проекта при ОСУ "Дръстър":

  1. Функционален експерт организатор ученически практики: Петър Цветков, директор

  2. Консултант за избор на практика: Галя Илиева, пом.-директор, учебна дейност

  3. Наблюдаващи учители:

  3.1. Ивайло Желязков, учител теоретично обучение

  3.2. Мирослав Върбанов, учител спортна подготовка

  3.3. Стефан Стефанов,  учител спортна подготовка

  3.4. Христо Бончев, учител спортна подготовка

  3.5. Теменужка Петрова, младши учител, теоретично обучение

  4.Наставници:

  4.1. Лидия Костадинова, ЛСК "Олимп-97", гр. Силистра

  4.2. Цветан Цвятков, ССКЕ "Багаин", гр. Силистра

  4.3. Кольо Колев, СНЦ ФК "Раковски-2005", гр. Силистра

  4.4. Иван Касчийски, СК "Снайпер-92", гр. Силистра

  4.5. Любомир Николов, СК "Добруджански юнак - 96", гр. Силистра

  4.6. Пенчо Великов, Плувен клуб "Доростол"

   Снимки от ученическите практики 

  За повече информация посетете сайта на проекта

 • Popular
 • Comments
 • Tag
: