2018
2017
2016
2015 2014
2013 2012
2011 2010

ДЕСЕТТЕ СПОРТИСТА

Прием на ученици за учебната 2018/2019 година 

 

 

 

 

Наредба №1 от 30.08.2016г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

 

 

 

График на дейностите по приемане на ученици за учебната 2018-2019 година

 

Държавен план-прием на ученици в Спортно училище„Дръстър“

 

гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра, ул. Черно море №10, тел. 086/82 24 60

Учебна година 2018/2019

Вид спорт

Брой места по вид спорт

Общ брой места по вид спорт

V клас

VI клас

 

Борба-свободен стил

4

 

4

Джудо

4

 

4

Самбо

3

 

2

Лека атлетика

3

 

3

Плуване

3

 

2

 Спортна стрелба

4

 

4

 Футбол

5

 

7

Карате

 

6

6

Баскетбол

 

11

11

Тенис на корт

 

9

9

Общ брой ученици

26

26

52

Брой паралелки

1

1

2

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец на училището;

2. Копие на ученическа книжка;

3. Акта за раждане (за сверяване);

4. Медицинско свидетелство със заключение, че съответния спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар;

5. Застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита по вида спорт.

При записване на приетите ученици се представя оригинал на удостоверение за завършен начален етап или удостоверение за завършен клас.

Училището предлага професионално обучение за учениците след завършено основно образование:

Професия "Помощник-треньор"

Специалност "Спорт"

 

Учебният план дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация със срок на обучение 4 години и получаване на свидетелство за професионална квалификация.

Дипломата за завършено средно образование и свидетелството за професионална квалификация се издават независимо един от друг.

 

 

 

Свободни места към 4.01.2018 година в Спортно училище "Дръстър",гр. Силистра

Прием на ученици за учебната 2017/2018 година

 1.Прием в  V клас  и VII клас и по утвърден държавен план-прием по следните спортове:

борба-свободен стил, джудо, лека атлетика, плуване, спортна стрелба и футбол

2. Прием за попълване на свободните места в VI, VIII и IX клас по следните видове спортове: борба - свободен стил, джудо, лека атлетика, самбо, спортна стрелба и футбол.

 Учениците се приемат след полагане на приемен изпит, който се провежда в два последователни дни в два етапа и включва тестове за проверка на способностите им по съответния вид спорт

 
 Срокове за: I тур II тур
Подаване на документи до 20.06.2017 г. 9-15.08.2017 г.

Приемни изпити:

-плуване

 

21-22.06.2017 г.

 

16-17.08.2017 г.

-футбол 21-22.06.2017 г. 16-17.08.2017 г.
-спортна стрелба 21-22.06.2017 г. 16-17.08.2017 г.
-джудо, самбо 21-22.06.2017 г. 16-17.08.2017 г.
-борба-свободен стил 26-27.06.2017 г. 21-22.08.2017 г.
-лека атлетика 26-27.06.2017 г. 21-22.08.2017 г.
Записване на приетите ученици  до 10.07.2017 г. до 27.08.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начален час на провеждане на приемните изпити: 9,00 ч. 

 Място на провеждане: Спортно училище "Дръстър", ул. Черно море №10

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец на училището;

2. Копие на ученическа книжка;

3. Акта за раждане (за сверяване);

4. Медицинско свидетелство със заключение, че съответния спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар;

5. Застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита по вида спорт.

При записване на приетите ученици се представя оригинал на удостоверение за завършен начален етап или удостоверение за завършен клас.

Училището предлага професионално обучение за учениците след завършено основно образование:

Професия "Помощник-треньор"

Специалност "Спорт"

 

Учебният план дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация със срок на обучение 4 години и получаване на свидетелство за професионална квалификация.

Дипломата за завършено средно образование и свидетелството за професионална квалификация се издават независимо един от друг.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Помощник-треньор", могат да продължат обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професиите от направление "Спорт" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение: Инструктор по фитнес, Спортен масаж, Треньор по вид спорт и др.

 

: