Участвам и променям!

Учебната 2011/2012 г. - Година на социалните и граждански компетентности

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ!

1. Общо представяне на училищната програма по НК "Участвам и променям!"

1.1. Училищни акценти
1.1.1 Физическо здраве

 • Здравословно хранене;
 • Физическа активност и спорт;
 • Полова и сексуална култура.

1.1.2 Психично здраве

 • Превенция на злоупотребата с вещества –алкохол, тютюнопушене и наркотици;
 • Толерантност към различието;
 • Превенция на рисково поведение – трафик на хора.

1.1.3. Социално благополучие

 • Гражданска култура и участие;
 • Ученическо самоуправление;
 • Съвременни форми на комуникация, интернет и социалните мрежи.

Мотивите ни за избор на  темите  от физическо здраве, психично здраве и социално благополучие са свързани със:

 • Спецификата на училището, в което се провежда обучение по шест вида спорт и връзката с хранене  при спорт и физически натоварвания. Как да се храним? Какво е необходимо на организма при физически натоварвания? 
 •  Многото заплахи  за здравето на учениците – насилие, лош пример, транспорт, криворазбрана престижност, семейни и социални конфликти, наркотици, алкохол, тютюнопушене, порнография, увеличаване броя на респираторните хронични заболявания. Все по-тревожен става проблема с липсата на здравословни навици и познания към храненето.

Младите хора във възрастта 11 - 18г. започват да мислят независимо, имат потребност да обогатят своя опит и са склонни да поемат рискове. За тази възрастова група е характерно намаляването на стеснителността, изграждане на система от ценности, разширяване на интелектуалните интереси. Младите хора все по-често се нуждаят да разбират себе си и приятелите си, да развият своите умения и способности в общуването, да разговарят по въпроси за сексуалността, тютюнопушенето, наркотиците и  здравословното хранене.

1.2. Цели на училището за едногодишния период:
1.2.1. Да се  формират навици  у учениците за водене на здравословен начин на живот, свързан с правилното хранене и физическата активност;
1.2.2. Да се създадат  и развият  у учениците умения за вземане на решения, начин на общуване, приемане на различията в другите, поемане на отговорност, инициативност и перспективно мислене;
12.3. Да се разшири сътрудничеството със  семейството и институциите  в тяхната съвместна грижа за подрастващите.

 1.3. Екип за организация:

 • Галя Илиева, пом. директор по учебна дейност;
 • Иван Занов, главен учител;
 • Евелина Касабова, старши учител по география и икономика и философски цикъл;
 • Габриела Йорданова, старши учител по химия и опазване на околната среда;
 • Симеон Колев, старши учител по спортна подготовка;
 • Лидия Костадинова, учител по спортна подготовка;
 • Ивелина Русева, фелдшер.

2. Дейности

2.1. Привличане на родителите, обществеността, медийно отразяване
За популяризирането и документирането на различните дейности по кампанията ще се извърши следното:

  Информационно табло на първия етаж в училищната сграда, върху което ще се отразяват проведените дейности, за целта ще се отразява документално всяка дейност в  снимков материал;
 • Отразяване на проведените дейности в сайта на училището;
 • Публикации във в. Силистренски бряг;
 • Публикации в училищния вестник издаван традиционно във връзка със 17 май – Денят на българския спорт.

План за дейностите по училищната кампания "Участвам и променям" - 2011 - 2012 г. 

дейност

тематично направление (от  т. 9 на рамката на кампанията)

вид дейност

прогнозно време на провеждане (месец, година)

прогнозен брой включени ученици

бр. други участници (учители, родители, общественици и др.)

1

Отразяване на дейностите по училищната кампания  "Участвам и променям" в сайта на училището 

всички направления 

медийно отразяване (по т. 7 от рамката) - училищен сайт

периодично
01.XI.2011 г. -
30.V.2012 г.

2

2

2

Публикации във в. Силистренски бряг за проведените дейности по кампанията 

всички направления 

медийно отразяване (по т. 7 от рамката) - местни медии

периодично
01.XI.2011 г. -
30.V.2012 г.

3

2

3

Занятие в часа на класа  - беседи на теми: "Тютюнопушене или здраве" и  "Наркотиците - избирай сам"

„Психично здраве” - т.9.2

Час на класа

първа седмица на м. ХІ. 2011 г.

190

9

4

Изготвяне на постери за отбелязване Международния ден за правата на човека 

"Социално благополучие" - т.9.3

занимания и изяви на извънкласна форма (СИП, кръжк, клуб, отбор и др.) - клуб "Аз общувам със света"

10.XII.2011 г. 

40

3

5

Толерантност към различните - интегриране на децата със СОП в училище

„Психично здраве” - т.9.2

квалификационна дейност

м. XII.2011 г.

24

26

6

Информационна кампания във връзка с 1 декември - Световния ден за борба със СПИН  

“Физическо здраве” - т.9.1

училищна дейност (по т. 5 от рамката) 

01.XII.2011 г. 

40

3

7

Занятие в часа на класа  - беседи на тема: " Здравословното хранене"

“Физическо здраве” - т.9.1

Час на класа

втора седмица на м.І. 2012 г.

190

9

8

Групово занимание "Съдебен процес" 

"Социално благополучие" - т.9.3

училищна дейност (по т. 5 от рамката) - групово занимание 

м. III. 2012 г. 

29

1

9

Патронен празник на училището

всички направления 

училищна дейност (по т. 5 от рамката) - тържество 

30.III.2012 г.

190

50

10

Национален форум за обсъждане на опита и бъдещето на гражданското образование -  “Гражданското образование – успехи и провали, поуки и възможности” - домакин и организатор - РИО - Силистра

всички направления

участие в национална дейност

края на ІІІ - началото на ІV. 2012 г.

 

1

11

Ученическо самоуправление 

"Социално благополучие" - т.9.3

дейност на ученическия съвет

09. V. 2012 г. 

24

1

12

Дни на предизвикателството 

"Физическо здраве"
- т.9.3

участие в национална дейност (конкурси, игри и пр.)

м. V 2012 г. 

190

32

13

Състезание "Лъвски скок" 

"Физическо здраве"
- т.9.3

училищна дейност (по т. 5 от рамката) - спортен празник

17.V.2012 г.

190

32

14

Крос в памет на Преслав Стоянов 

"Физическо здраве"
- т.9.3

училищна дейност (по т. 5 от рамката) - спортен празник

17.V.2012 г.

190

32

15

Занятие в часа на класа
Дебат на тема: "Има ли място книгата в епохата на глобалните технологии?"

"Социално благополучие"

Час на класа

трета седмица на м. V. 2012 г.

190

8

16

Публикации за проведените дейности в училищния вестник 

всички направления

медийно отразяване (по т. 7 от рамката) - училищен вестник

вторта седмица на м.V.2012 г.

5

16

17

Техника и тактика на футболната игра 

"Физическо здраве"
- т.9.3

открити уроци

м.V.2012 г.

60

26

 • Popular
 • Comments
 • Tag
: